Klagomålshantering

För dig som vill framföra klagomål på utbildningen

Vem skall jag vända mig till?

Framför ditt klagomål skriftligt.
Skriv så enkelt och kortfattat som möjligt.

Via e-post:
info@lel.nu

Via brev:
Rektor
Lars-Erik Larsson-gymnasiet
S:t Laurentiigatan 1
222 21 Lund

Vad händer med ärendet?

  • Klagomålet lämnas alltid till rektor.
  • Rektor ansvarar för att du inom ett dygn får bekräftelse på att ärendet mottagits.
  • Rektor ansvarar för att utredning av klagomålet görs.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Efter utredning ges du ett skriftligt svar på hur situationen har lösts. Detta görs normalt sett inom 10 arbetsdagar. Skulle längre tid  behövas för utredningen ges du besked om detta.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med svaret?

Du kan då begära att rektor gör förnyad prövning av ärendet. Då gås hela klagomålet igenom från början för att kontrollera om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du får besked om detta inom ytterligare 10 arbetsdagar.

Hur/var informeras det om klagomålsrutinerna?

Ovanstående information ges till eleverna i åk 1 vid deras skolstart och till deras föräldrar vid första föräldramötet. Informationen finns också på skolans hemsida och i Elevhandboken som alla elever får vid skolstarten varje läsår.

Huvudmannanivå

Redovisning av inkomna klagomål och hur de utretts görs på nästkommande styrelsemöte av rektor.